Vastuullisuusraportointi yrityksessä: CSRD ja Finalyn talousjohtopalvelut

Johdanto

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) on merkittävä uusi EU-direktiivi, joka tuo mukanaan laajat vastuullisuusraportointivelvoitteet yrityksille. Tämä artikkeli tarkastelee CSRD:tä ja sen tuomaa merkitystä yritysten kestävässä kehityksessä, sidosryhmien luottamuksen rakentamisessa sekä pitkän aikavälin taloudellisen suorituskyvyn parantamisessa. Lisäksi artikkelissa analysoidaan CSRD-vaatimusten täyttämisen haasteita ja käytäntöjä yritysten arjessa. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, kuinka talousjohtopalvelut, kuten Finalyn tarjoamat ratkaisut, voivat auttaa yrityksiä CSRD-vaatimusten täyttämisessä.

Yritysten kestävyysraportointia koskeva direktiivi on nimeltään Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Kestävän kehityksen periaatteet ja vastuullisuus ovat nousseet keskeisiksi teemoiksi globaalissa liiketoiminnassa jo vuosien ajan. CSRD tuo mukanaan pakollisia vastuullisuusraportointivelvoitteita yrityksille, mikä lisää entisestään yritysten läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta. Vastuullisuusraportointi tarjoaa sidosryhmille, kuten sijoittajille, asiakkaille ja työntekijöille, tärkeää tietoa yrityksen vastuullisuustoimista.

CSRD:n merkitys ja tausta

Uusi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) -direktiivi tulee voimaan vuonna 2024 tammikuussa ja koskee seuraavia yrityksiä:

 • Pörssilistatut yritykset, jotka työllistävät yli 500 henkilöä. Näillä yrityksillä on jo aiemmin ollut velvollisuus raportoida tietojaan Non-Financial Reporting Directive (NFRD) -direktiivin mukaisesti. Tämä direktiivi korvaa aiemman NFRD:n ja laajentaa raportointivelvoitteita entistä laajempaan joukkoon yrityksiä, edistäen vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä.

Vuonna 2025 raportointivelvollisuus laajenee kaikkiin yrityksiin, jotka täyttävät kaksi seuraavista kolmesta kriteeristä: yli 250 työntekijää, yli 50 miljoonan euron liikevaihto tai yli 25 miljoonan euron tase.

CSRD-vaatimusten täyttäminen

Uudet raportointivaatimukset

CSRD mukaisesti yritysten tulee raportoida kattavasti muun muassa ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hallintotapaan (ESG) liittyvistä asioista. Tämä sisältää esimerkiksi tiedot yrityksen hiilijalanjäljestä, energian käytöstä, jätteiden käsittelystä, työntekijöiden oikeuksista ja monimuotoisuudesta sekä hallintotapojen läpinäkyvyydestä. Raportointi on tehtävä EU Sustainability Reporting Standards -standardien mukaisesti, mikä varmistaa raporttien vertailtavuuden eri yritysten välillä.

Data ja järjestelmät

CSRD vaatimusten täyttäminen edellyttää yrityksiltä merkittävää panostusta datan keräämiseen ja hallintaan. Yritysten on varmistettava, että ne pystyvät keräämään luotettavaa ja tarkkaa tietoa kaikista vaadituista osa-alueista. Tämä saattaa edellyttää uusien järjestelmien ja prosessien käyttöönottoa tai olemassa olevien järjestelmien päivittämistä. Lisäksi tiedon kerääminen saattaa vaatia yhteistyötä useiden eri osastojen ja ulkopuolisten apujen kanssa kuten Finalyn CFO-konsultin kanssa.

Sidosryhmien sitouttaminen

CSRD mukainen raportointi edellyttää myös tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Yritysten on varmistettava, että ne ymmärtävät sidosryhmiensä odotukset ja vaatimukset kestävyyteen liittyvissä asioissa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sidosryhmädialogien järjestämistä, kyselyjen toteuttamista tai yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Koulutus ja osaamisen kehittäminen

CSRD tuo mukanaan myös tarpeen lisätä yritysten henkilöstön osaamista kestävyyteen liittyvissä asioissa. Tämä voi tarkoittaa koulutusten järjestämistä, uusien asiantuntijoiden palkkaamista tai yhteistyötä ulkopuolisten konsulttien kanssa. Erityisesti johdon sitoutuminen ja ymmärrys CSRD vaatimuksista on tärkeää, jotta yritys voi menestyksekkäästi toteuttaa vaaditut toimenpiteet.

Raportoinnin varmennus

CSRD edellyttää, että yritysten kestävyysraportit varmennetaan ulkopuolisen toimijan toimesta. Tämä tarkoittaa, että yritysten on tehtävä yhteistyötä tilintarkastajien tai muiden varmennuspalveluja tarjoavien tahojen kanssa varmistaakseen, että raportit ovat luotettavia ja täyttävät kaikki sääntelyn vaatimukset. Tämä tuo mukanaan lisää työtä ja kustannuksia, mutta toisaalta myös parantaa raporttien uskottavuutta ja luotettavuutta.

Vaikutukset ja valmistautuminen

CSRD vaatimukset tulevat voimaan vaiheittain, ja yritysten on hyvä aloittaa valmistautuminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ensimmäinen askel on usein nykytilanteen kartoitus: mitä tietoja yritys jo kerää, mitkä ovat suurimmat tietokatkokset ja mitkä prosessit vaativat kehittämistä. Tämän pohjalta voidaan laatia suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä ja aikataulusta niiden toteuttamiseksi. Sama koskee erityisesti pk-yrityksiä epäsuorasti esimerkiksi alihankintaketjujen kautta. Raportoinnin piiriin tulevat viimeiseksi listatut pk-yritykset vuodesta 2027.

CSRD vaatimusten täyttäminen voi aluksi tuntua haastavalta ja työläältä, mutta pitkällä aikavälillä se tuo merkittäviä hyötyjä. Hyvin hoidettu kestävyysraportointi voi parantaa yrityksen mainetta ja kilpailukykyä, helpottaa rahoituksen saamista ja vähentää riskejä. Lisäksi se voi auttaa yrityksiä tunnistamaan ja hyödyntämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka liittyvät kestävään kehitykseen.

CSRD-raportoinnin datapisteet ja CFO

CSRD-raportoinnin keskeiset datapisteet voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan, joita ovat 1) ympäristö, 2) sosiaalinen vastuu ja 3) hallintotapa (ESG – Environmental, Social, and Governance). Näihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

Ympäristö
   – Kasvihuonekaasupäästöt
   – Energiankulutus ja -lähteet
   – Vesivarojen käyttö ja siihen liittyvät riskit
   – Biodiversiteetin ja ekosysteemien vaikutukset
   – Kierrätys ja jätteenkäsittely

Sosiaalinen vastuu
   – Työvoiman monimuotoisuus ja inkluusio
   – Työterveys ja -turvallisuus
   – Työvoiman koulutus ja kehittyminen
   – Ihmisoikeuksien kunnioittaminen
   – Sosiaalinen vaikutus paikallisyhteisöihin

Hallintotapa
   – Hallituksen monimuotoisuus ja riippumattomuus
   – Eettiset säännöt ja käytännöt
   – Korruption ja lahjonnan torjunta
   – Toimitusketjun vastuullisuus
   – Riskienhallintakäytännöt

Näistä mainittakoon erityisesti hyvä hallintotapa (corporate governance), jossa talousjohtajan rooli on jo vakiintuneemmin ollut kiinteä osa tehtäväkenttää yrityksissä. Jatkossa datalähtöinen talousjohtajuus tuleekin olemaan kaiken a ja o.

Tiedon lähteet CSRD-raportointia varten (data ja cfo)

CSRD-raportointia varten tarvittavat tiedot kerätään useista eri lähteistä:

Sisäiset tietojärjestelmät
   – Yrityksen taloushallinnon ja operatiivisen toiminnan tietojärjestelmät, kuten ERP (Enterprise Resource Planning) ja HR-järjestelmät ja sopimusjärjestelmät
   – Tuotantoprosesseista kerättävät tiedot, kuten energiankulutus, päästöt ja jätteenhallinta.

Ulkopuoliset tietolähteet
   – Toimittajat ja alihankkijat: tietoja toimitusketjun vastuullisuudesta ja ympäristövaikutuksista.
   – Kolmannen osapuolen auditoinnit ja sertifikaatit: tiedot, jotka on saatu riippumattomien tarkastusten kautta (esim. ISO-sertifikaatit, GRI-standardit).
   – Sidosryhmien palautteet ja kyselyt: tietoa saadaan myös asiakkailta, työntekijöiltä ja muilta sidosryhmiltä sekä asiakkuudenhallintajärjestelmät.

Raportointi- ja seurantajärjestelmät
   – Yrityksessä voi olla käytössä erikseen erityisiä raportointi- ja seurantajärjestelmiä, jotka on kehitetty keräämään ja analysoimaan kestävyysindikaattoreita.
   – ESG-raportointiohjelmistot, jotka auttavat tiedonkeruussa, analysoinnissa ja raportoinnissa.

CSRD -raportoinnin tavoitteet ja hyödyt

CSRD:n avulla pyritään parantamaan yritysten kestävyyteen liittyvän tiedon läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. Tämä voi auttaa sijoittajia, kuluttajia ja muita sidosryhmiä tekemään tietoisempia päätöksiä. Yrityksille tämä tarjoaa mahdollisuuden parantaa omia kestävyyden hallintakäytäntöjään ja lisätä vastuullisuutta liiketoiminnassaan.

Yhteenvetona, CSRD-raportoinnin datapisteet kattavat laajan valikoiman ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyviä tekijöitä. Tiedon keruu edellyttää monipuolista ja systemaattista lähestymistapaa, joka hyödyntää sekä sisäisiä että ulkoisia tietolähteitä.

CSRD-raportoinnin käytännöt eri toimialoilla

Energia- ja kaivosala sekä vaateteollisuus

Energia- ja kaivosala ja vaateteollisuus ovat keskeisiä toimialoja, joiden toiminnalla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. CSRD-raportointivelvoitteet näillä aloilla keskittyvät erityisesti näihin ympäristövaikutuksiin, kuten hiilidioksidipäästöihin ja vesivarojen käyttöön, sekä toimien ympäristövaikutusten minimoimiseen ja kestävän toiminnan edistämiseen. Alla on joitakin käytännön esimerkkejä siitä, mitä CSRD-raportointi sisältää näillä aloilla:

 • Hiilidioksidipäästöt: Energia- ja kaivosyritysten tulee raportoida hiilidioksidipäästöjensä määrä ja niiden vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet. Tämä voi sisältää esimerkiksi päästöjen seurantaa, energiatehokkuuden parantamista ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä.
 • Vesivarojen käyttö: Raportointivelvoitteisiin voi kuulua myös vesivarojen käytön seuranta ja vedenkulutuksen vähentämiseen tähtäävät strategiat. Tämä voi olla erityisen tärkeää kaivosyrityksille, jotka saattavat käyttää suuria määriä vettä esimerkiksi louhinta- ja käsittelyprosesseissaan.
 • Ympäristövaikutusten arviointi: CSRD saattaa edellyttää myös ympäristövaikutusten arviointia, jossa yritykset selvittävät toimintansa vaikutukset ympäristöön ja terveyteen sekä kehittävät toimenpiteitä näiden vaikutusten lieventämiseksi.
 • Kestävyysstrategiat: Energia- ja kaivosyritysten odotetaan myös raportoivan kestävyysstrategioistaan ja -tavoitteistaan, kuten esimerkiksi energiatehokkuustavoitteista, uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisestä ja luonnon monimuotoisuuden suojelusta.

Pankki- ja rahoitussektori

Pk-yrityksille pankit ja muut rahoituslaitokset lainoittajina kiinnittävät yhä enenevässä määrin huomionsa kestävyyssääntelyyn. Kestävä kehitys ja vihreä siirtymä huomioidaan jo usein lainan myöntämisessä ympäristön, yritysvastuun ja hyvän hallintotavan, eli ESG-kriteerien, tarkastelun kautta.

Pankki- ja rahoitussektorilla itsellään CSRD-raportointivelvoitteet voivat keskittyä sosiaalisiin ja hallinnollisiin tekijöihin, kuten eettiseen sijoittamiseen ja riskienhallintaan. Tämä johtuu siitä, että rahoitusalan toimijoiden toiminnalla voi olla laajempia vaikutuksia yhteiskuntaan ja talouteen. Alla on joitakin esimerkkejä siitä, mitä CSRD-raportointi voi sisältää rahoitussektorilla:

 • Eettinen sijoittaminen: Rahoitusyritysten odotetaan raportoivan käytänteistään eettisen sijoittamisen ja vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi. Tähän voi kuulua esimerkiksi vastuullisten sijoitusrahastojen tarjoaminen, eettisten sijoituskriteerien noudattaminen ja vastuullisten yritysten tukeminen.
 • Riskienhallinta: Rahoituslaitosten tulee raportoida riskienhallintastrategioistaan ja -menetelmistään, jotta sijoittajat ja sidosryhmät voivat arvioida niiden vakavaraisuutta ja kykyä hallita riskejä. Tähän voi kuulua esimerkiksi tietoja luottoriskeistä, markkinariskeistä ja operatiivisista riskeistä.
 • Yrityshallinto: Raportointivelvoitteisiin voi sisältyä myös tietoja yrityshallinnon käytänteistä, kuten hallituksen koostumuksesta, palkitsemispolitiikasta ja läpinäkyvyydestä. Tämä auttaa varmistamaan, että rahoituslaitokset noudattavat parhaita hallinnointikäytänteitä ja toimivat läpinäkyvästi.
 • Vaikuttavuusinvestoinnit: Rahoitussektorin yritysten odotetaan myös raportoivan vaikuttavuusinvestoinneistaan eli niistä sijoituksista, jotka pyrkivät tuottamaan sekä taloudellista että yhteiskunnallista hyötyä. Näihin voi kuulua esimerkiksi sijoitukset kestävään kehitykseen, sosiaalisiin hankkeisiin ja ympäristönsuojeluun.

Kuluttajatuotteet

Kuluttajatuotteiden alalla CSRD-raportointivelvoitteet keskittyvät usein ympäristövaikutuksiin ja toimitusketjun vastuullisuuteen, koska nämä ovat keskeisiä tekijöitä kuluttajien ja sidosryhmien kannalta. Alla on joitakin esimerkkejä siitä, mitä CSRD-raportointi voi sisältää kuluttajatuotteiden alalla:

 • Ympäristövaikutukset: Kuluttajatuotteiden valmistajien odotetaan raportoivan tuotteidensa ympäristövaikutuksista, kuten hiilijalanjäljestä, vesivarojen käytöstä ja jätehuollosta. Tähän voi kuulua myös tietoja kestävistä materiaalivalinnoista, energiatehokkuudesta ja päästöjen vähentämisstrategioista.
 • Toimitusketjun vastuullisuus: Raportointivelvoitteisiin voi sisältyä tietoja toimitusketjun vastuullisuudesta, kuten hankintakäytännöistä, työolosuhteista ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Tämä voi sisältää esimerkiksi tietoja toimittajien valvonnasta, eettisistä hankintakriteereistä ja vastuullisuusauditoinneista.
 • Tuotteiden elinkaaren hallinta: Kuluttajatuotteiden valmistajien odotetaan myös raportoivan tuotteidensa elinkaaren hallinnasta, mukaan lukien tuotannon, kuljetuksen, käytön ja hävittämisen vaiheet. Tämä voi sisältää tietoja resurssitehokkuudesta, kierrätettävyydestä ja tuotteiden jälleenkäytöstä.
 • Asiakaslähtöisyys ja vastuullinen markkinointi: Raportointivelvoitteisiin voi kuulua myös tietoja yrityksen toimintaperiaatteista asiakkaiden suhteen, kuten reilusta hinnoittelusta, tuotteiden turvallisuudesta ja vastuullisesta markkinoinnista.

Talousjohtopalveluiden rooli CSRD-raportoinnissa

Seuraavassa tarkastellaan, miten nämä palvelut voivat tukea yrityksiä:

Painopistealueiden määrittely

Painopistealueiden määrittely CSRD-raportoinnissa on ratkaisevan tärkeä vaihe, koska se auttaa varmistamaan, että yritykset keskittyvät olennaisiin ESG-tekijöihin ja että raportointi on merkityksellistä ja vaikuttavaa. Analysoimalla yrityksen toimialaa, sidosryhmiä ja liiketoimintastrategiaa talousjohdon asiantuntijat voivat auttaa yrityksiä tunnistamaan seuraavat keskeiset näkökohdat:

 • Toimialan erityispiirteet: Yritysten toimialalla voi olla merkittäviä eroja ESG-tekijöiden suhteen. Esimerkiksi tietyillä toimialoilla ympäristövaikutukset voivat olla suurempia kuin toisilla, kun taas joissakin toimialoissa sosiaaliset ja hallinnolliset tekijät voivat olla keskeisempiä.
 • Sidosryhmien tarpeet ja odotukset: On tärkeää ymmärtää, mitä eri sidosryhmät odottavat yritykseltä ESG-näkökulmasta. Tämä voi vaihdella asiakkaiden, sijoittajien, työntekijöiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien välillä. Yritysten tulee tunnistaa ja priorisoida näitä odotuksia ja tarpeita, jotta yritykset voivat keskittyä niihin ESG-tekijöihin, jotka ovat merkittävimpiä ja kiinnostavimpia heidän sidosryhmilleen.
 • Liiketoimintastrategian arviointi: Analysoimalla yrityksen nykyistä liiketoimintastrategiaa voidaan tunnistaa, miten ESG-tekijät voivat tukea tai haastaa tätä strategiaa. Finalyn asiantuntijoiden avulla yritykset voivat integroida ESG-näkökulmat osaksi strategista päätöksentekoa ja liiketoimintasuunnitelmiaan.

Mittariston rakentaminen

Mittariston rakentaminen on keskeinen osa onnistunutta CSRD-raportointia, ja talousjohdon palvelut voivat tarjota arvokasta apua tässä prosessissa. Kattava mittaristo, joka kattaa sekä kvantitatiiviset että kvalitatiiviset mittarit, auttaa yrityksiä seuraamaan ja arvioimaan niiden suoritusta ESG-näkökulmasta. Tässä on, miten talousjohdon palvelut voivat auttaa yrityksiä kehittämään tällaisen mittariston:

 • Kvantitatiiviset mittarit: Talousjohdon asiantuntijat voivat auttaa yrityksiä määrittelemään ja seuraamaan kvantitatiivisia mittareita, jotka liittyvät ESG-alueisiin, kuten ympäristövaikutuksiin, sosiaalisiin vaikutuksiin ja hallinnollisiin käytänteisiin. Esimerkkejä kvantitatiivisista mittareista voivat olla hiilidioksidipäästöt, vedenkulutus, työntekijöiden monimuotoisuus ja hallituksen monimuotoisuus.
 • Kvalitatiiviset mittarit: Lisäksi on tärkeää sisällyttää mittaristoon kvalitatiivisia mittareita, jotka tarjoavat syvempää ymmärrystä yrityksen ESG-suorituskyvystä. Tämä voi sisältää esimerkiksi laadullisia arvioita yrityksen eettisistä käytännöistä, sidosryhmävuorovaikutuksesta ja vastuullisuuskulttuurista.
 • Tiedonkeruu- ja seurantaprosessit: Talousjohdon asiantuntijat voivat auttaa yrityksiä suunnittelemaan ja toteuttamaan tehokkaita tiedonkeruu- ja seurantaprosesseja, joiden avulla yritykset voivat kerätä tarvittavat tiedot mittareiden täyttämiseksi ja seurata niiden kehitystä ajan mittaan. Tämä voi sisältää tietojärjestelmien kehittämistä, tietojen laadun varmistamista ja raportointiprosessien automatisointia.
 • Vertailukelpoisuus ja standardit: On tärkeää varmistaa, että yrityksen käyttämät mittarit ovat vertailukelpoisia ja että ne ovat linjassa alan standardien ja parhaiden käytäntöjen kanssa. Talousjohdon palvelut voivat auttaa yrityksiä valitsemaan sopivat standardit ja määrittelemään vertailukelpoiset mittarit, jotta yrityksen suorituskykyä voidaan verrata muihin toimijoihin.

Tiedonkeruu ja analyysi

Tiedonkeruu ja analyysi ovat keskeisiä osia CSRD-raportoinnissa, ja Finalyn asiantuntijat voivat tarjota arvokasta apua näiden prosessien tehostamisessa ja parantamisessa. Tehokkaat prosessit ja järjestelmät ESG-tietojen keräämiseen ja analysointiin ovat olennaisia, jotta yritykset voivat tuottaa luotettavaa ja merkityksellistä raportointia. Tässä on joitakin tapoja, joilla Finalyn asiantuntijat voivat auttaa yrityksiä tässä:

 • Tiedonkeruuprosessien suunnittelu: Asiantuntijat voivat auttaa yrityksiä suunnittelemaan tehokkaat tiedonkeruuprosessit, jotka kattavat tarvittavat ESG-tiedot. Tämä voi sisältää prosessien määrittelyn, vastuualueiden selkeyttämisen ja tiedonkeruulomakkeiden tai -järjestelmien kehittämisen.
 • Tietojärjestelmien käyttöönotto: Tarvittaessa asiantuntijat voivat auttaa yrityksiä käyttöönottamaan uusia tietojärjestelmiä tai parantamaan olemassa olevia järjestelmiä tiedonkeruun ja analyysin helpottamiseksi. Tämä voi sisältää esimerkiksi ESG-raportointityökalujen käyttöönoton tai integroinnin olemassa oleviin tietojärjestelmiin.
 • Tiedon laadun varmistaminen: Asiantuntijat voivat auttaa yrityksiä varmistamaan, että kerättävä tieto on luotettavaa ja ajantasaista. Tämä voi sisältää prosessien kehittämisen tietojen vahvistamiseksi, virheiden vähentämisen ja tietojen tarkistamisen ennen raportointia.
 • Analyysiprosessien kehittäminen: Asiantuntijat voivat auttaa yrityksiä kehittämään analyysiprosesseja, jotka auttavat niitä ymmärtämään ja tulkita kerättyä ESG-tietoa. Tämä voi sisältää esimerkiksi vertailuanalyysejä, trendien seurantaa ja syvempää data-analyysiä.

Raportin laatiminen

Kun tarvittavat tiedot on kerätty ja analysoitu, talousjohtopalvelut voivat tarjota arvokasta apua yrityksille selkeän ja kattavan CSRD-raportin laatimisessa. Tämä raportti voi olla sisäinen, tarkoitettu yrityksen sisäiseen käyttöön ja päätöksentekoon, tai ulkoinen, tarkoitettu sidosryhmille kuten sijoittajille, asiakkaille ja viranomaisille.

Talousjohtopalveluiden rooli raportin laatimisessa voi sisältää seuraavia vaiheita ja tehtäviä:

 • Raportoinnin tavoitteiden määrittely: Talousjohdon asiantuntijat voivat auttaa yritystä määrittelemään raportoinnin tavoitteet ja kohdeyleisön. Tämä auttaa varmistamaan, että raportti on kohdennettu oikein ja vastaa sidosryhmien odotuksia.
 • Raportin rakenteen suunnittelu: Asiantuntijat voivat auttaa suunnittelemaan raportin rakenteen ja sisällön siten, että se kattaa kaikki olennaiset ESG-näkökulmat ja että se on helppo ymmärtää ja navigoida. Tämä voi sisältää osioiden ja alaotsikoiden määrittelyn sekä visuaalisen materiaalin käytön suunnittelun.
 • Tiedon esittäminen: Talousjohdon asiantuntijat voivat auttaa yritystä esittämään kerätyn ja analysoidun tiedon selkeästi ja vaikuttavasti. Tämä voi sisältää graafien, taulukoiden ja kuvaajien käytön, jotka auttavat havainnollistamaan yrityksen ESG-suorituskykyä.
 • Selitysten ja tulkintojen lisääminen: Asiantuntijat voivat auttaa yritystä lisäämään selityksiä ja tulkintoja raporttiin, jotka auttavat lukijoita ymmärtämään kerätyn datan merkityksen ja kontekstin. Tämä auttaa varmistamaan, että raportti ei ole pelkästään tietojen lista, vaan että se tarjoaa myös syvällisempää ymmärrystä yrityksen ESG-suorituskyvystä.
 • Raportin viimeistely ja julkaisu: Lopuksi talousjohdon palvelut voivat auttaa yritystä viimeistelemään raportin, tarkistamaan sen virheet ja varmistamaan, että se täyttää kaikki tarvittavat vaatimukset ja standardit. Sen jälkeen raportti voidaan julkaista sisäisesti tai ulkoisesti, tarvittaessa myös virallisen raportointikäytännön mukaisesti.

Vaatimusten mukaisuuden varmentaminen

Vaatimusten mukaisuuden varmentaminen on kriittinen osa CSRD-raportointia, jotta yrityksen raportointi on linjassa nykyisten sääntelyvaatimusten kanssa ja auttamaan yrityksiä valmistautumaan tuleviin muutoksiin. Tämä sisältää useita keskeisiä toimia:

 • Nykyisten sääntelyvaatimusten tunnistaminen: autetaan yritystä tunnistamaan kaikki relevantit sääntelyvaatimukset, jotka koskevat ESG-raportointia ja CSRD:ää. Tämä voi sisältää EU-lainsäädännön, kuten NFRD (Non-Financial Reporting Directive), sekä kansalliset määräykset ja alan parhaat käytännöt.
 • Raportoinnin arviointi nykyisten vaatimusten mukaisuuden suhteen: Asiantuntijat voivat tarkastella yrityksen nykyistä raportointia ja arvioida, täyttääkö se kaikki tarvittavat sääntelyvaatimukset. Tämä voi sisältää tietojen laadun ja kattavuuden arvioinnin sekä raportoinnin rakenteen ja sisällön tarkastelun.
 • Puutteiden ja parannusmahdollisuuksien tunnistaminen: Asiantuntijat voivat auttaa yritystä tunnistamaan mahdolliset puutteet tai parannusmahdollisuudet nykyisessä raportoinnissaan suhteessa sääntelyvaatimuksiin. Tämä voi sisältää suosituksia tarvittavista parannuksista ja korjaavista toimenpiteistä.
 • Tuleviin muutoksiin valmistautuminen: Finalyn asiantuntijat voivat auttaa yritystä valmistautumaan tuleviin muutoksiin ESG-raportointisääntelyssä. Tämä voi sisältää seurantaa ja arviointia tulevista lainsäädännöllisistä muutoksista, koulutusta ja konsultointia tarvittavista muutoksista sekä strategista suunnittelua raportointiprosessin parantamiseksi ja tuleviin vaatimuksiin vastaamiseksi.

Sidosryhmien sitouttaminen

Sidosryhmien sitouttaminen on keskeinen osa tehokasta CSRD-raportointia, ja talousjohdon palvelut voivat tarjota tärkeää tukea yrityksille tässä prosessissa. Tehokas viestintä ESG-strategioista ja -tuloksista eri sidosryhmille, kuten sijoittajille, asiakkaille ja työntekijöille, voi edistää läpinäkyvyyttä, luottamusta ja ymmärrystä yrityksen vastuullisuuspyrkimyksistä. Tässä on joitakin tapoja, joilla talousjohdon palvelut voivat auttaa yrityksiä sidosryhmien sitouttamisessa CSRD-raportoinnissa:

 • Strategisen viestinnän suunnittelu: Talousjohdon asiantuntijat voivat auttaa yritystä suunnittelemaan strategian viestinnän, joka kattaa ESG-strategian, tavoitteet ja saavutukset. Tämä voi sisältää viestintäsuunnitelman kehittämisen, kohderyhmien tunnistamisen ja viestintäkanavien valinnan.
 • Selkeän ja vaikuttavan viestinnän kehittäminen: Asiantuntijat voivat auttaa yritystä kehittämään selkeää ja vaikuttavaa viestintämateriaalia, joka kommunikoi yrityksen ESG-ponnistelut ja saavutukset ymmärrettävästi ja houkuttelevasti eri sidosryhmille. Tämä voi sisältää raporttien, esitteiden, verkkosivujen ja sosiaalisen median viestien kehittämisen.
 • Sidosryhmävuorovaikutuksen tukeminen: Asiantuntijat voivat auttaa yritystä tukemaan sidosryhmävuorovaikutusta, joka mahdollistaa avoimen ja vuorovaikutteisen keskustelun ESG-kysymyksistä. Tämä voi sisältää sidosryhmätilaisuuksien järjestämistä, kyselyiden ja palautteen keräämistä sekä henkilökohtaista viestintää avaintoimijoiden kanssa.
 • Sijoittajasuhteen hallinnan tuki: Talousjohdon asiantuntijat voivat auttaa yritystä hallitsemaan sijoittajasuhteita ja viestimään sijoittajille tehokkaasti ESG-tietoja. Tämä voi sisältää sijoittajapresentaatioiden valmistelua, osallistumista sijoittajatapahtumiin ja vastausten antamista sijoittajakyselyihin.

Johtopäätökset

CSRD ja vastuullisuusraportointi ovat nousemassa entistä keskeisemmiksi työkaluiksi yritysten kestävän kehityksen ja sidosryhmien luottamuksen rakentamisessa. Näiden raportointikäytäntöjen avulla yritykset voivat osoittaa sitoutumisensa vastuulliseen liiketoimintaan ja läpinäkyvyyteen, mikä on tärkeää niiden pitkän aikavälin menestyksen kannalta.

On totta, että CSRD-vaatimusten täyttäminen voi tuoda mukanaan haasteita, kuten tietojen keräämisen ja analysoinnin monimutkaisuuden hallinnan sekä raportoinnin standardoinnin puutteet. Silti raportoinnin merkitys ja sen vaikutus yritysten maineeseen, brändiin ja rahoitusmarkkinoiden toimintaan ovat kiistattomia. Yritysten, jotka omaksuvat avoimuuden ja vastuullisuuden, on todennäköisemmin menestyä nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä niin työnantajina kuin asiakassuhteissa.

Tulevaisuudessa standardoinnin parantaminen ja läpinäkyvyyden lisääminen ovat keskeisiä tekijöitä CSRD-raportoinnin kehittämisessä. Tämä auttaa yrityksiä vertailukelpoisen ja luotettavan tiedon tuottamisessa, mikä edistää sidosryhmien parempaa ymmärrystä yritysten vastuullisuuspyrkimyksistä.

Talousjohtopalvelut, kuten Finalyn tarjoamat ratkaisut, ovat korvaamattomia tukijoita yrityksille CSRD-raportoinnin toteuttamisessa. Näiden palveluiden avulla yritykset voivat helposti ja tehokkaasti kerätä, analysoida ja raportoida ESG-tietojaan, varmistaen samalla, että ne täyttävät sekä nykyiset että tulevat sääntelyvaatimukset. Tämä ei vain vahvista yrityksen luotettavuutta ja mainetta, vaan myös luo pohjaa kestävälle kasvulle ja menestykselle pitkällä aikavälillä.

Mikäli sinulle heräsi ajatuksia jutella lisää kestävyysraportoinnista, niin ota meihin Finalylla yhteyttä!

Tutustu myös näihin artikkeleihin

Lue myös