Interim business controller – pk-yrityksen vaihtoehdot ja taloushallinnon kirjavat työnkuvat

Yleisesti ottaen controllerin tehtävänä on tarjota liiketoimintatietoa yrityksen johdolle ja päätöksentekijöille sekä toimia neuvonantajana ylimmälle johdolle. Controller-nimike on laaja ja yleistittelinä sillä usein viitataan mitä moninaisimpiin controller -tehtäviin. Siten controllerin rooli ja vastuu vaihtelevat työnkuvasta, organisaatiorakenteesta ja asemasta yrityksessä runsaasti. Taloushallinnon työnkuvina puhutaankin mennen tullen välillä ristiin ja rastiin niin business kuin financial controllerin, talouspäällikön kun ”pelkän” controllerin kanssa.

Controllerin työtehtäviin kuuluu lähes poikkeuksetta taloudellisten analyysien laatimista, tunnuslukujen seurantaa ja hallintaa, raportointia, budjetointia sekä kustannuslaskentaan liittyviä tehtäviä. Lisäksi työnkuvaan usein kuuluu controllerin osallistuminen tiedon analysointi- ja raportointiprosessien kehittämiseen, usein hyödyntäen erilaisia työvälineitä ja toimintatapoja yhteistyössä liiketoiminnan kanssa.

On varsin yleistä, että yritykset eivät välttämättä erota selkeästi esimerkiksi business- ja financial controllerin rooleja. Tästä syystä lähestymistapana on yksinkertaistetusti ”controller”. Tämä voi johtaa siihen, että controllerin tehtävänkuva sisältää joko yrityksen sisäisen tai ulkoisen taloushallinnon vastuuta, ja joissain tapauksissa jopa molempia. Tehtävän tärkeydestä ja tarpeellisuudesta johtuen lähtökohtana tulisi olla selkeä ja toimiva työnkuva, jotta sekä yrityksen että tekijän näkemys on hyödyllisin.

Perinteisenä jakona käytettäköön ulkoisen ja sisäisen laskennan työnjakoa eli johdon laskentatoiminen ja ulkoisen laskentatoimen erottelua. Tämän myötä business controller työnkuva sijoittuu johdon laskentatoimeen ja financial controllerin tai talouspäällikön työnkuva ulkoiseen laskentatoimeen. Ja jottei asia olisi liian yksinkertainen, usein PK-yrityksessä näitä tehtäviä ei voi eikä kannata (työmäärän vuoksi) täysin erottaa toisisistaan.

Milloin interim business controller apuun?

Pk-yrityksissä tulee tilanteita, jolloin tarvitaan joko nopealla aikataululla tai lyhytaikaisesti asiantuntija-apua taloushallintoon. Interim business controller auttaa pk-yritystä liiketoimintalähtöisesti taklaamaan talouden haasteita ja tehtäviä, kuten budjetointia, ennusteiden laatimista, raportointia, kustannusanalyysia ja liiketoiminnan strategista suunnittelua. Interim business controllerin pesti voi kestää projektiluontoisesta muutaman kuukauden tarpeesta useisiin vuosiin.

Jos tarve on enemmän ulkoiseen laskennan puolella tai esim. tilinpäätösasioissa, on vaihtoehtona interim financial controller, interim talouspäällikkö tai controller. Näiden työnkuvien tekijöiden osaamispakista on osattava tunnistaa oleelliset substanssivaatimukset tehtävää ajatellen sekä muut henkilön ominaisuudet.

Interim Business Controllerista voi olla erityisesti pk-yritykselle hyötyä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Yrityksen muutos ja kasvu: Talouteen saatetaan tarvita apua esimerkiksi, kun mietitään laajentumista uusille markkinoile tai yrityskauppojen yhteydessä. Myös markkinatilanteen muutos on oiva hetki pohtia interim business controllerin palkkaamista.
  • Resurssien rajallisuus: Pk-yrityksellä ja erityisesti yrityksen johdolla (=toimitusjohtajalla) on usein rajalliset resurssit yrityksen talouden asioiden hoitamiseen, ja oikea-aikaisesti palkattu interim business controller tuo lisäresursseja asiantuntemusta tällaisiin tilanteisiin.
  • Yksittäiset kehitysprojektit, joita voivat olla esimerkiksi uuden ERP-järjestelmän käyttöönotto tai taloushallinnon tai liiketoiminnan kustannustehokkuuden parantaminen. Interim business controller tuo kehitysprojekteihin tukea, erityisosaamista ja projektinjohtotaitoa sekä ”tilivelvollisuutta” (=accountability).
  • Osaamisen puute: Mikäli nykyisellä yrityksen talouden asiantuntijalla ei ole riittävää tai tarvittavaa spesifiä osaamista tiettyjen tehtävien hoitamiseen, voi interim business controller auttaa tässä lyhyellä tai pidemmälläkin aikavälillä ja kasvattaa siten yrityksen sisäistä osaamista.
  • Väliaikainen tarve: Jos yrityksellä on lyhyen aikavälin tarve esimerkiksi sairausloman, akuutin muutostilanteen, tilinpäätöksen käsittelyn tai uuden tilikauden budjetointiin, interim business controller tarjoaa nopean ja joustavan ratkaisun vailla pitkää ja raskasta rekrytointiprosessia.

Miksi interim business controller apuun?

Interim business controller voi tarjota pk-yritykselle monia etuja verrattuna sisäisen talousjohtajan palkkaamiseen. Yrityksen ulkoinen business contoller tuo mukanaan laajan kokemuksen ja ammattitaitoa, joka voi olla hyödyllistä tilanteissa, joissa yritys tarvitsee nopeasti asiantuntevaa ja liiketoimintalähtöistä taloushallinnon tukea. Tuottavuus interim business controller vaihtoehdossa käynnistyy päivästä yksi, sillä sisäisen tekijän palkkaaminen vie sekä aikaa että sitoo paljon alkuvaiheen perehdytysvaiheessa aikaa vaihtoehtoiskustannuksineen. Ulkoinen interim business controller kykenee nopeasti omaksumaan kohdeyrityksen prosessit ja tarpeet, joka mahdollistaa tehokkaan ja saumattoman aloituksen yhteistyölle.

Interim business controller tarjoaa myös taustatiiminsä osaamisen oman henkilökohtaisen asiantuntijuutensa lisäksi. Saat monta asiantuntijaa yhden hinnalla! Edellisten lisäksi interim business controllerin palkkaaminen on tietysti myös kustannustehokas ratkaisu erityisesti pk-yritykselle. Ulkoisen business controllerin palveluita voidaan hyödyntää tarpeen mukaan myös vaihtelevalla tasolla. Ulkoistaminen säästää siis aikaa, vaivaa ja resursseja niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

Interim business controller tuo myös ulkopuolista näkökulmaa pk-yrityksen talousasioihin. Parhaimmillaan ulkoinen talouden asiantuntija tarkastelee tekemistä ja prosesseja kriittisesti, ja tuo mukanaan uusia ideoita, parannusehdotuksia ja tehokkuutta edistäviä käytäntöjä, joka taas auttaa liiketoiminnallisiin tavoitteisiin pääsemisessä.

Millainen interim business controller tekijä ja työnkuva on?

Business controllerilta odotetaan joustavuutta, analyyttisyyttä, ongelmanratkaisukykyä ja aloitteellisuutta. Hänen tulee myös pystyä hallitsemaan aikaa tehokkaasti tiedon analysointiin, viestintään ja vaikuttamiseen esimerkiksi rajaamalla raporttien määrää tai automatisoimalla raportointiprosesseja. Hyvät organisointi- ja priorisointitaidot ovat olennaisia business controllerin roolissa menestymisen kannalta. Lisäksi yleensä korostetaan yleensä Excel-osaamista sekä kykyä nähdä olennainen ja nostaa se esiin – controller suorittaa taloudellisia analyysitehtäviä, kuten tuloslaskelman ja taseen tulkintaa sekä kirjanpidon perusteita.

Varaa keskusteluaika Finalyn talouskonsultin kanssa

Haluaisitko keskustella riippumattomasti, mikä vaihtoehto sopii tilanteeseesi parhaiten ja ennen muuta, millaista osaamista sekä tukea liiketoimintasi tarvitsee taloushallintoosi? Mikäli aihe mietityttää, tai kaipaatte kustannussäästöjä sekä parempaa kokonaisuuden hallintaa talouden kanssa, niin varaa keskusteluaika Finalyn Annen kanssa. Lupaamme takuuvarmasti vinkkejä ja ajatuksia parempaan talouden johtamiseen!

Tutustu myös näihin artikkeleihin:

Lue myös