Talousjohtajan rooli yrityksen prosessien tarkastelussa ja kehittämisessä

Johdanto

Talousjohtajan rooli yrityksen menestyksessä on merkittävä, erityisesti kun kyseessä on prosessien tehokkuus ja kilpailukyky. Milloin viimeksi toimitusjohtajana olet istunut alas ja käynyt läpi talouden prosessit ja miettinyt tulevaa yhdessä talousjohtajan kanssa. Tässä artikkelissa tarkastelemme talousjohtajan tärkeää roolia yrityksien prosessien tehostamisessa ja kehittämisessä. Voisiko osa-aikainen talousjohtaja olla yrityksesi prosessien kehityksessä mukana?

Finaly tarjoaa osa-aikaista talousjohdon palvelua yrityksille. Moni saattaa ajatella, että talousjohtamiselle ei ole tarvetta pk-yrityksessä, mutta todellisuudessa osa-aikainen talousjohtaja voi olla avain yrityksesi kehitykseen! Hän monipuolistaa näkemystäsi ja nostaa esiin ne avaintekijät, jotka johtavat yrityksesi kannattavuuteen.

Talousjohtajan rooli prosessien tarkastelussa

Talousjohtajan vaikutus prosessien tehokkuuteen ja kilpailukykyyn voi ollakin siten merkittävä, ja hänen roolinsa on monitahoinen. Alla on esitetty joitakin konkreettisia esimerkkejä siitä, miten Finalyn talousjohtaja voi tukea yrityksen prosessien kehittämistä:

Kustannustehokkuuden optimointi: Talousjohtaja voi syventyä yrityksen kustannusrakenteeseen ja tunnistaa mahdollisia säästökohteita eri prosesseissa. Esimerkiksi hän voi tarkastella toimittajien hintavertailua ja neuvotella parempia sopimuksia tai arvioida tarpeettomia kuluja, kuten ylimääräisiä varastokuluja, ja tehostaa niiden hallinta. Luonnollisesti talouspäällikkömäisesti hän varmistaa lisäksi taloushallinnon kustannustehokkuuden.

Taloudellisten mittareiden seuranta: Talousjohtaja vastaa usein taloudellisten mittareiden seurannasta, kuten kustannuksista, tuotoista ja kannattavuudesta eri prosesseissa. Analysoimalla näitä mittareita hän voi havaita pullonkauloja tai tehottomuuksia ja tehdä tarvittavia muutoksia prosesseihin esimerkiksi tehostamalla tuotantolinjojen toimintaa tai optimoimalla resurssien käyttöä. CFO nostaa esiin dataa, jota tarvitaan päätöksenteon tueksi esim. projektiseurannoissa. Tällöin saadaan selväksi projektien todellinen kannattavuus.

Investointipäätökset: Talousjohtaja osallistuu usein investointipäätösten tekemiseen, ja hän voi arvioida uusien teknologioiden tai järjestelmien vaikutuksia prosesseihin. Esimerkiksi automaation tai digitalisaation käyttöönotto voi parantaa prosessien tehokkuutta ja tuottavuutta pitkällä aikavälillä sekä vähentää manuaalisten työvaiheiden määrää, mikä voi vähentää virheiden riskiä ja parantaa työn laatua.

Riskienhallinta: Talousjohtaja osallistuu riskienhallintaan, ja hän voi tunnistaa riskejä eri prosesseissa, kuten laskutuksessa, varastoinnissa tai hankinnoissa. Hän voi kehittää strategioita riskien minimoimiseksi ja varautua mahdollisiin häiriötilanteisiin esimerkiksi kehittämällä varasuunnitelmia kriittisten toimittajien ongelmien varalta tai varautumalla valuuttakurssien vaihteluihin. Lisäksi hyvin hoidettu perintätyö vapauttaa kassavaroja.

Yhteistyö muiden osastojen kanssa: Talousjohtaja voi toimia sillanrakentajana ihmisten kesken ja edistää yhteistyötä prosessien kehittämisessä. Esimerkiksi hän voi työskennellä yhdessä tuotannon, myynnin ja markkinoinnin osastojen kanssa löytääkseen tapoja parantaa tuotteiden ja palveluiden toimitusketjua ja varmistaa niiden kustannustehokkuuden ja laadun.

Tehokkaat raportointijärjestelmät: Talousjohtaja voi kehittää ja ylläpitää tehokkaita raportointijärjestelmiä, jotka tarjoavat reaaliaikaista tietoa yrityksen suorituskyvystä eri prosesseissa. Tämä voi auttaa johtoa tekemään parempia päätöksiä perustuen ajantasaisiin tietoihin ja havaitsemaan nopeasti mahdolliset ongelmat tai mahdollisuudet.

Toiminnan tehostaminen digitalisaation avulla: Talousjohtaja voi johtaa digitalisaatiohankkeita ja tukea eri osastoja prosessien automatisoinnissa ja digitalisoinnissa. Esimerkiksi hän voi käynnistää projekteja, jotka automatisoivat manuaalisia työvaiheita, kuten laskutusta tai varastonhallintaa, mikä voi parantaa prosessien tehokkuutta ja vähentää virheiden riskiä.

Strategisen suunnittelun tuki: Talousjohtaja voi osallistua yrityksen strategiseen suunnitteluun ja tarjota taloudellista näkemystä päätöksenteon tueksi. Esimerkiksi hän voi analysoida eri skenaarioita ja niiden vaikutuksia yrityksen talouteen ja auttaa tunnistamaan parhaat strategiset vaihtoehdot tavoitteiden saavuttamiseksi.

Laadunhallinta: Talousjohtaja voi osallistua laadunhallintaan varmistamalla, että taloudelliset resurssit osoitetaan tehokkaasti laadun parantamiseen eri prosesseissa. Esimerkiksi hän voi tukea investointeja laadunvalvontajärjestelmiin tai koulutusohjelmiin, jotka parantavat työntekijöiden osaamista ja sitoutumista laadunvarmistukseen.

Asiakaslähtöisyys: Talousjohtaja voi edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakaskokemuksen parantamista tukemalla prosesseja, jotka keskittyvät asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin. Esimerkiksi hän voi tukea investointeja asiakaspalvelujärjestelmiin tai prosesseihin, jotka nopeuttavat tuotteiden ja palveluiden toimitusta asiakkaille.

Yhteenveto

Talousjohtaja tulee nähdä todellisena kasvun kumppanina liiketoiminnalle, ja sellaisena datalähtöisenä tekijänä, joka auttaa koko organisaatiota saamaan enemmän irti luvuista. Kuten Aalto-yliopiston laskentatoimen professori Teemu Malmi toteaa artikkelissaan: ”Nykypäivän talousjohtaja tarvitsee digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien ymmärrystä, strategista osaamista ja ihmissuhdetaitoja”.

Finalyn talousjohtajan rooli yrityksen prosessien tarkastelussa ja kehittämisessä on keskeinen tekijä organisaation menestykselle. Tehokkaat ja kilpailukykyiset prosessit ovat olennainen osa liiketoiminnan suorituskykyä ja voivat merkittävästi vaikuttaa yrityksen tulokseen ja pitkän aikavälin kasvuun. Tässä artikkelissa olemme tarkastelleet, miten Finalyn talousjohtaja voi edistää prosessien optimointia ja parantaa organisaation suorituskykyä eri osa-alueilla.

Nykytilanneanalyysissä käymme läpi nykyisen liiketoimintaympäristön haasteita ja korostamme talousjohtajan roolia prosessien hallinnassa. Huomioimme teknologian kehityksen ja markkinamuutosten vaikutukset yrityksen prosesseihin ja korostamme talousjohtajan merkitystä näiden prosessien tehokkaassa johtamisessa.

Kuitenkin monille yrityksille voi olla haastavaa resurssoida talousjohtajaa täysipainoisesti kaikkien prosessien hallintaan ja kehittämiseen. Tässä kohtaa Finalyn CFO-palveluiden, merkitys korostuu. Finalyn tarjoamat CFO-palvelut voivat tarjota yrityksille ratkaisun näihin haasteisiin tarjoamalla korkean tason talousosaamista ja strategista näkemystä prosessien optimointiin. Finalyn asiantuntijat voivat auttaa yrityksiä analysoimaan nykyisiä prosesseja, tunnistamaan pullonkauloja ja kehityskohteita sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä prosessien parantamiseksi.

Lisäksi Finalyn talousjohtajapalvelut voivat tarjota joustavan ja skaalautuvan ratkaisun yrityksen tarpeisiin. Riippumatta siitä, onko kyseessä pieni start-up tai jo kasvaneempi yritys, Finalyn tiimi voi räätälöidä palvelut vastaamaan juuri kyseisen yrityksen tarpeita ja budjettia. Tällä tavoin Finalyn talousjohtajamisen palvelut voivat tarjota yrityksille kilpailuetua ja auttaa niitä saavuttamaan parempia tuloksia ja kasvua.

Yhteenvetona voidaan todeta, että talousjohtajan rooli prosessien tarkastelussa ja kehittämisessä on keskeinen tekijä yrityksen menestykselle. Finalyn CFO-palvelut, voivat tarjota yrityksille ratkaisun näihin haasteisiin tarjoamalla korkean tason talousosaamista ja strategista näkemystä prosessien optimointiin, joka voi johtaa parempaan suorituskykyyn ja pitkän aikavälin kasvuun.

Finalyn tarjoama osa-aikainen talousjohtaja ei siten ole pelkkä kulu, vaan investointi yrityksesi menestykseen. Hän voi säästää arvokasta aikaasi hoitamalla taloushallintoa tehokkaasti ja tarjoamalla sinulle olennaista tietoa liiketoiminnan kehittämiseen. Älä jätä taloutta liiketoiminnan varjoon, vaan anna sen auttaa tekemistäsi!

Me Finalylla autamme sinua ulkoistettuna talousjohtajana. Varaa aika talousjohtamisen sparraukseen, ja lähde säästämään omaa aikaasi!

Lue myös nämä artikkelit: 

Lue myös